Vakke

Vakkeuses Graad 8 tot 12

Hoërskool Florida is bekend vir die uitgebreide verskeidenheid vakke wat aangebied word. Leerders van ander skole neem dikwels addisionele vakke in die middae by ons. Die koste is baie billik en gee leerders 'n groter keuse om hulle sodoende beter voor te berei vir die toekoms.

scale.png

Alpha Wiskunde

Hou jy van 'n uitdaging, maar gewone wiskunde is te vervelig? Kom neem Alpha Wiskunde vanaf graad 10. Dit neem jou uiteindelik na 'n gevordere vlak van wiskunde soos dit by universiteite aangebeid word.

Alpha Wiskunde is ‘n  wiskundeprogram waarin gepoog word om leerders bloot te stel aan gevorderde wiskunde. Dit sluit goed aan by universiteitskursusse soos ingenieurswese, wetenskaplike- en finansiële studierigtings.

Hoërskool Florida bied Alpha Wiskunde vanaf Graad 10 tot12 aan. Leerders, wat goed presteer in wiskunde, word aangemoedig om hierdie vak as ekstra vak te neem. Klasse word een keer per week teen ‘n vasgestelde bedrag aangebied.

Van ons leerders het die afgelope jare besonder goed presteer in Alpha Wiskunde. Oudleerders getuig almal van die betekenisvolheid daarvan veral in hul eerste jaar.

Dramatiese Kunste

Kommunikasievaardighede (fisies, verbaal, nie-verbaal, geskrewe, simbolies, bewegingsleer) vorm die basis van die vak.

Duits

Die vak Duits word reeds sedert 1945 met trots by die skool aangebied op derdetaal vlak. Die taal word lewendig gehou deur aandag te gee aan taal- en spreektaalvaardighede. Om die vak interessant te maak hou ons jaarliks ‘n Europese dag waarin aspekte van die Duitse lewe aan leerders bekendgestel word. Ons bied verder ook geleentheid aan leerders om die Duitse kultuur eerstehands te ervaar deur toere te reël na Duitsland, Oostenryk en Switserland.

Elektriese Tegnologie

Elektriese Tegnologie fokus op die verstaan en toepassing van elektriese- en elektroniese beginsels. Die vak hanteer die tegnologiese proses verwant met die produsering van produkte, dienste en sisteme om die kwaliteit van lewe te bevorder. Wiskunde en Natuur en Skeikunde is voorvereistes vir die vak aangesien dit as die basis van Elektriese Tegnologie dien. As deel van die praktiese gedeelte van die vak, bou leerders 'n toestel met die kennis wat hulle opgedoen het tydens die teoretiese periodes. Hierdie toestel word aan die einde van die jaar leerders se eiendom.

Frans

Frans Derde Taal as vak is opwindend, interessant en vol verrassings. Die taal word kommunikatief aangebied en daar word aandag gegee aan taal- sowel as spreektaalvaardighede. Kultuurkennis word op ‘n praktiese manier opgedoen. Vrydae word bv. egte Franse “çrepes” gebak – net soos in Parys. Ons reël gereeld toere na Europa wat ‘n besoek aan Parys insluit om die Franse leefstyl eerstehands te ervaar.

Ingenieursgrafieka en -ontwerp (IGO)

Die kern van Ingenieursgrafika en Ontwerp is om te leer hoe om in die konteks van Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie en Meganiese Tegnologie te kan teken. Klem word daarop gelê dat die leerders geen spesifieke voorkennis van die drie dissiplines nodig het nie.

Rekeningkunde

Rekeningkunde is dié vak om op jou matrieksertifikaat te hê. Rekeningkunde is die kennis en begrip van bates, eienaarsbelang en laste en die effek van hierdie klassifikasies op die rekeningkundesiklus. Daarby word die verskillende ondernemingsvorme se boekhoudingstelsels en interne beheer bespreek. Hierdie vak vat jou hand en lei jou die wêreld in!

Ekonomie

Inflasie, vraag en aanbod en wisselkoerse? Is alles kinderspeletjies as jy deel is van Florida se ekonomie groep. Ekonomie word aangebied as keusevak of agtstevak van Gr 10 - 12. Hierdie vak lewer 'n belangrike bydra tot jou toekoms veral as jy belangstel in die sakewêreld. Beroepe soos Besigheidsbestuurder, Ekonoom, Finansiële- en selfs Projekbestuurder is tot jou beskikking met 'n vak soos Ekonomie.

Besigheidstudies

Besigheidstudies is 'n studie van hoe 'n sake-geleentheid funksioneer deur die agt sakefunksies in 'n onderneming te ontleed. Die sakefunksies bestaan uit bemarking, aankope, openbare betrekkinge, menslike hulpbronne, administrasie, produksie, algemene bestuur en finansies. Verder word studies gedoen oor hoe die onderneming reageer op uitdagings in die Mikro-, Mark- en Makro-omgewing

Visuele Kunste

Om twee- en driedimensionele visuele taal te ontdek en toe te pas deur kunsmateriaal kreatief te gebruik; om op papier of doek te skep wat die geestesoog kan sien en om gallerye en museums, kunsbedrywe, kunsbestuur, gemeenskapskunssentrums, kunssentrums, kultuurdorpe, kulturele toerisme en ander kunsgebeure te waardeer.

Gasvryheidstudies

Gasvryheidstudies word vanaf 1995 by Hoërskool Florida aangebied. Ons skool het drie goed toegeruste kombuise en een restaurant waar ons leerders hulle praktiese vaardighede kan slyp. Hierdie vak gee leerders die geleentheid om hulself uit te leef en is baie waardevol in die lewe naskool. Gasvryheidstudie is 'n keusevak wat by ons skool aangebied word. Is jy dalk Suid-Afrika se volgende bobaaskok?

Geskiedenis

Die studie van Geskiedenis ontwikkel die vermoë om ingeligte keuses te maak ten einde 'n konstruktiewe bydrae tot die samelewing te maak en demokrasie te bevorder. Geskiedenis dra by tot jou persoonlike bemagtiging deur jou die kennis te gee dat ons as mens keuses het wat die wêreld ten goede kan verander. Geskiedenis is een van die vakke wat aan jou universiteitsvrystelling kan verleen.

Geografie

‘n Studie van die fisiese- en menslike prosesse asook ruimtelike patrone op aarde op ‘n geïntegreerde wyse oor tyd en ruimte. Maak sin uit ‘n komplekse wêreld wat beïnvloed word deur baie verskillende kragte soos plaaslike/internasionale verbintenisse, die agteruitgang van die omgewing, beweging van mense, finansiële kapitaal en maatskaplike en politieke konflik.

Daar is baie vertakkings wat bestudeer word soos natuurlike prosesse en eienskappe, insluitend die atmosfeer, landvorme en ekosisteme. In Menslike Geografie word aktiwiteite en die impak van mense op die aarde ondersoek. Alle geografiese verskynsels het 'n ruimtelike dimensie en werk in 'n voortdurende veranderende omgewing.

Die volgende kennis, vaardighede en houdings word in Geografie ontwikkel:

 • die verduideliking en interpretasie van die fisiese en menslike geografiese prosesse.
 • die verhouding tussen die fisiese en menslike geografiese prosesse.
 • die ontwikkeling van kennis oor die ligging en verskillende skale.
 • die beoefening van vaardighede soos geletterdheid, syferkundigheid, spraakvermoë en grafiese voorstelling.
 • die bevordering van gebruik van tegnologie soos inligtings- en kommunikasietegnologie (IKT) en Geografiese Inligtingstelsels (GIS).
 • die ontwikkeling van 'n verbintenis tot volgehoue ontwikkeling.
 • die skep van bewustheid en sensitiwiteit vir die ongelykheid van die wêreld.
 • bevordering van empatie, verdraagsaamheid en regverdigheid.
 • die neem van ingeligte besluit en oordele oor sosiale omgewingskwessies

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Landskapargitek
 • Navorser
 • Marknavorser
 • Omgewingskonsultant
 • Onderwyser
 • Natuurbewaringsbeampte
 • Klimatoloog
 • Stad- en streeksbeplanner
 • Kartograaf
 • GIS beampte
 • Logistieke en distribusie bestuurder
 • Residensiële en kommersiële landmeter

Siviele Tegnologie

IGO as vak is ‘n vereiste indien jy Siviele Tegnologie wil neem.  Die teken van huisplanne, verskeie elevasie-snitte ens, vorm ‘n groot deel van die sillabus.

Toerisme 

...wat 'n interessante vak! Wil jy leer van al die verskillende lande se besienswaardighede? Dan is Toerisme die vak vir jou! Deel van ons sillabus is die verskillende sektore in toerisme, kaartwerk, valuta omskakelings en ook die invloed van die verskillende tydsones in die wêreld.

Wêreldikone en erfenisgebiede, volhoubare en verantwoordelike toerisme, bemarking en tegnologie en alle feitlike inligting oor SA en die SAOG lande word behandel. Ons leerders is mal oor die praktiese toepassing van ons vak tydens hul toerbeplanning afdeling. 

 

 
Florida books.png

Graad 8 - 9

 • Afrikaans (1ste Taal)
 • Engels (1ste Taal)
 • Engels (2de Taal)
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
 • Skeppende Kunste
 • Tegnologie
 • Rekenaartik
 • Frans
 • Duits
 • Gasvryheidstudies
 • Visuele Kunste
 • Musiek
 • Rekeningkunde
 • Dramakunste
 • Sport Opvoeding
 • Ingenieursgrafika en -ontwerp

Graad 10 - 12

 • Afrikaans (1ste Taal)
 • Engels (1ste Taal)
 • Engels (2de Taal)
 • Wiskunde
 • Wiskunde Geletterdheid
 • Lewensoriëntering
 • Inligtingstegnologie
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Lewenswetenskappe (Biologie)
 • Fisiese Wetenskappe (Natuur- en Skeikunde)
 • Dramakunste
 • Musiek
 • Visuele Kunste
 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies (Bedryfsekonomie)
 • Ekonomie
 • Frans
 • Duits
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Gasvryheidstudies (Hotelhouding en Spyseniering)
 • Toerisme
 • Ingenieursgrafieka en -ontwerp (Tegniese Tekene)
 • Elektriese Tegnologie (Elektronika, Elektrisiënswerk)
 • Siviele Tegnologie (Houtwerk, Boukonstruksie, Siviel)
 • Alpha Wiskunde (Addisionele Wiskunde)